Lista svih bankarskih provizija na sajtu Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije objavila je na svom sajtu listu svih naknada koje banke naplaćuju građanima i privredi.

Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima dostupne su na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, kao i na internet prezentaciji Tvoj novac.
Primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama kojima je predviđena veća transparentnost naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, bolja informisanost i veća zaštita korisnika platnih usluga počela je 17. marta (osim odredaba čl. 28. do 30. ovog zakona koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji).

Najznačajnije novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama odnose se na standardizaciju terminologije u oblasti platnih usluga, kako bi korisnici mogli da se na jednostavan i lak način upoznaju sa značenjem najznačajnijih platnih usluga, kao i da brzo i lako da uporede ponudu i tarife različitih pružalaca platnih usluga. Narodna banka Srbije je s tim ciljem utvrdila Listu reprezentativnih usluga na kojoj se nalazi 14 najznačajnijih platnih usluga za potrošače i 18 platnih usluga za pravna lica i preduzetnika. Navedena lista obavezna je za sve pružaoce platnih usluga i oni će biti dužni da je učine lako dostupnom, odnosno da je u predugovornoj fazi na zahtev korisnika dostave bez naknade.

Pored toga, pružalac platnih usluga će biti dužan da pripremi Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom na obrascu koji je utvrdila Narodna banka Srbije i koji sadrži spisak usluga s pomenute liste reprezentativnih usluga koje pružalac platnih usluga ima u ponudi i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku takvu uslugu.

Značajnu novinu predstavlja i to što će pružalac platnih usluga biti dužan da najmanje jednom godišnje dostavi korisniku izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa njegovim platnim računom, takođe na obrascu koji je utvrdila Narodna banka Srbije. Na ovaj način korisnik platnih usluga će imati uvid u godišnji, zbirni iznos naplaćenih naknada po pojedinačnim uslugama i zbirno za sve usluge, što će mu omogućiti da stekne sliku o tome koliko novca godišnje zbirno izdvaja za plaćanje pojedinačnih različitih naknada za usluge povezane s platnim računom. Pružaoci platnih usluga su u obavezi da potrošačima ovaj izveštaj dostave jednom godišnje, i to najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Kada je reč o preduzetnicima i pravnim licima, pružaoci platnih usluga izveštaj o naplaćenim naknadama jednom godišnje dostaviće i njima, ali na zahtev ovih korisnika (s obzirom na to da mnogi od njih zbog svog poslovanja na dnevnom nivou dobijaju podatke o naknadama koje plaćaju pružaocima platnih usluga).

Posebno ističemo da je Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavila podatke o naknadama pružalaca platnih usluga za platne usluge (za one koje se nalaze na listi reprezentativnih platnih usluga, kao i za uslugu uplate gotovog novca na tuđ platni račun). Na taj način na jednom mestu su pregledno date sve usluge s liste reprezentativnih usluga i naknade koje različiti pružaoci platnih usluga naplaćuju za te usluge. Ovo će biti najlakši i najbrži način da korisnik uporedi ponudu i tarife naknada kod različitih pružalaca platnih usluga i opredeli se za onog koji mu najviše odgovora. Pružaoci platnih usluga odgovorni su za tačnost podataka objavljenih na internet prezentaciji NBS i imaće zakonsku obavezu da redovno ažuriraju ove podatke, kako bi korisnici platnih usluga imali na raspolaganju ažurne i pouzdane informacije.

Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima dostupne su na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, kao i na internet prezentaciji Tvoj novac.

Ukazujemo i na to da su od 17. marta 2019. počele da se primenjuju i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama kojima se uređuje postupak promene platnog računa sa prethodnog kod novog pružaoca platnih usluga i odredbe kojima se korisniku platnih usluga – potrošaču garantuje pravo na platni račun s osnovnim uslugama.

Naime, korisnici platnih usluga koji smatraju da ugovoreni način i uslovi pružanja platnih usluga povezanih s platnim računom više ne odgovaraju njihovim interesima ili da bi im drugi pružalac platnih usluga pružio povoljnije uslove, moći će da daju ovlašćenje novom pružaocu platnih usluga i time da iniciraju postupak promene platnog računa. Odredbe zakona imaju za cilj da s aspekta korisnika platnih usluga pojednostave inače kompleksan proces promene računa, s obzirom na to da taj proces zahteva otvaranje novog platnog računa, prebacivanje trajnih naloga, direktnih zaduženja i eventualno zatvaranje starog platnog računa. Kako bi korisnik platnih usluga bio pošteđen različitih administrativnih prepreka, sve što treba da uradi je da novom pružaocu platnih usluga podnese pismeno ovlašćenje za promenu računa, a onda je taj pružalac platnih usluga dužan da u bliskoj saradnji s prethodnim pružaocem platnih usluga, u zakonom utvrđenim rokovima, razmeni sve potrebne informacije kako bi korisniku omogućio korišćenje novog platnog računa i usluga povezanih s tim računom. Pružaoci platnih usluga su dužni da korisnicima pruže svu potrebnu pomoć i da ih blagovremeno i jasno upoznaju s uslovima i trajanjem postupka za promenu računa.

Odredbe kojima se uređuje pravo na platni račun s osnovnim uslugama treba da podstaknu veću finansijsku inkluziju i lakši pristup platnom računu i savremenim platnim uslugama koje korisnicima donose niže troškove i manje rizike, a ujedno povećavaju udeo bezgotovinskih plaćanja što utiče na smanjenje sive ekonomije, kao i na smanjenje rizika od pranja novca.

Platni račun sa osnovnim uslugama do sada nije bio propisan u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije i po prvi put se zakonom propisuje da taj platni račun obuhvata usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na platni račun, odnosno s platnog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice (uključujući plaćanja putem interneta) i transferom odobrenja, uključujući trajni nalog (na odgovarajućim uređajima, šalterima banaka i korišćenjem interneta).

Narodna banka Srbije veruje da će sve navedeno doprineti većoj transparentnosti i uporedivosti naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, a posledično i njihovom snižavanju, s obzirom na to da je u interesu pružalaca platnih usluga da vode cenovnu politiku koja će im omogućiti konkurentnost na tržištu, kako bi privukli nove i zadržali postojeće klijente.