Registracija faktura (računa) u poslovanju sa subjektima iz javnog sektora

Od 1. Marta 2018. počinje registracija faktura (računa) u novom sistemu ministarstva finansija pod nazivom Centralni registar faktura. Obaveza registracije faktura postoji samo u slučaju kada su dužnici subjekti iz javnog sektora. Ispravno registrovane fakture u Centralnom registru faktura (CRF) su uslov za naplatu potraživanja od javnih dužnika. Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje pomenutih aktivnosti uspostavljen je informacioni sistem pod nazivom Centralni registar faktura (CRF).

Uprava za trezor je odgovorna za koordinaciju aktivnosti između organizacionih jedinica Ministarstva finansija po pitanju uspostavljanja CRF servisa, za kontrolu razvoja, održavanje kompletnog informacionog sistema i njegov operativni rad.

Učesnici

Pravna lica

  • Poverioci su pravna lica koji pripadaju privatnom i javnom sektoru, koji su u obavezi da registruju fakturu u CRF sistemu nakon čega mogu da ispostave ispravnu instrukciju za plaćanje dužniku.
  • Dužnici su korisnici javnih sredstava koji su u obavezi da provere da li je faktura koja im je ispostavljena registrovana u CRF sistemu i da izvrše plaćanje po zadatoj instrukciji, samo ukoliko registracija postoji u CRF.

Fizička lica

  • Lokalni administrator je ovlašćeno lice koje ima pravo pristupa i sva ovlašćenja za rad u CRF za pravno lice koje predstavlja.
  • Lokalni korisnik je ovlašćeno lice kome lokalni administrator kreira korisnički nalog i dodeljuje mu željenu kombinaciju aplikativnih ovlašćenja za rad u CRF za PL koje lokalni administrator predstavlja.

Registracija pravnog lica/organa

Da bi pravno lice ili organ moglo započeti sa korišćenjem CRF servisa potrebno je da registruje svoju organizaciju zajedno sa jednim ovlašćenim licem. Ovaj proces se sastoji od popunjavanja on-line registracione forme i dostavljanja potrebne dokumentacije. Nakon uspešne registracije, ovlašćeno lice dobija u posed lokalni administratorski nalog kojim je moguće da za prijavljenu organizaciju registruje i pregleda fakture i kreira naloge za dodatna ovlašćena lica.

Korisnička dokumentacija

Korisnička dokumentacija je dostupna na sledećem linku.