Poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Zakon o porezu na dohodak gradjana
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Analiza poreskog i neporeskog oslobođenja početnika u poslovanju

Početak primene mere

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od prvog oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja. Cilj mere je podsticanje preduzetništa i sticanje radnog iskustva, pre svega mladih tek diplomiranih ili lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pravo na oslobađanje ostvaruje se u periodu od 12 meseci od osnivanja pravnog lica, odnosno registracije preduzetnika.

Korisnici

Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste oni koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:

  • da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja, završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje).
  • da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
Svi osnivači privrednog društva, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.

Uslovi za korišćenje

Preduzetnici (uključujući i preduzetnike poljoprivrednike koji registruju svoje poslovanje u Upravi za trezor) moraju da se registruju u režimu isplate lične zarade. U tom slučaju preduzetnici imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga.

Ukupna zarada (kao zbir mesečnih zarada isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovan / registrovan) svakog od zaposlenih u režimu poreskog oslobođenja ne sme da prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovan / registrovan.

Poresku olakšicu može da koristi preduzetnik, odnosno jedan ili više osnivača, samo jednom kao novoosnovani subjekt. Meru poreskog oslobođenja može ostvariti i za do devet novozaposlenih (maksimalno 10 korisnika mere), što znači da novozaposlena lica za koje je poslodavac koristio poresku polakšicu, mogu kasnije, ukoliko zadovolje propisane uslove, da koriste meru u svojstvu osnivača / preduzetnika. Ako zaposle radnika tri meseca nakon osnivanja, olakšicu za tog radnika koriste samo devet meseci.

Prava i obaveze

Lica koja su angažovana po ovom osnovu imaju pravo na naknadu za svoj rad u dogovorenom iznosu sa svojim poslodavcem. Budući da su oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa, korisnici mere ne uživaju u potpunosti sva prava iz osiguranja.

Za vreme korišćenja olakšice ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, a osnovica za obračun doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 15% prosečne mesečne zarade iz 2017. godine (9.869 RSD) i isplaćuje se iz budžeta Republike Srbije.

U slučaju privremene sprečenosti za rad (bolovanja), korisnici mere imaju pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom.

Korisnici mere ostvaruju pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Korisnici mere ne ostvaruju automatski pravo na penzijsko osiguranje u periodu korišćenja mere. Poslodavac može da se opredeli za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, za sebe i svoje novozaposlene radnike na dobrovoljnoj osnovi.

Inicijativa za poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju Vlada Srbije i Parlament usvojili su na predlog NALED-a, a prema Analizi poreskog i neporeskog oslobođenja početnika u poslovanju koju je NALED sproveo 2017. godine u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, a uz podršku nemačke razvojne saradnje kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030". Analiza je pokazala da će uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici u režimu lične zarade ići i do 250.000 dinara godišnje.

Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.