Putem elektronskih servisa Poreske uprave podneto više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava

Od uvođenja obaveznog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, poreski obveznici su putem elektronskih servisa na portalu ePorezi podneli više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava. Najveći broj prijava odnosi se na pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, zatim PDV prijave i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica. Tokom 2018. godine, na mesečnom nivou se u proseku podnese oko 525.000 elektronskih poreskih prijava.

Pored elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava, poreski obveznici koriste i elektronski servis za podnošenje i obradu zahteva za upitom stanja na svojim poreskim računima. Od uspostavljanja ovog elektronskog servisa, putem portala ePorezi podneto je i obrađeno više od sedam miliona zahteva za upitom stanja na poreskim računima.

Početkom  2018. godine, Poreska uprava je završila ciklus prevođenja "papirnih formi" poreskih prijava u elektronski oblik, tako da poreski obveznici za sve prihode koje administrira Poreska uprava, imaju mogućnost podnošenja elektronskih poreskih prijava posredstvom portala e Porezi.

Poreska uprava će i u narednom periodu raditi na unapređenju elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima kako bi lakše, brže i što jednostavnije ispunili svoje poreske obaveze.