Privredna komora Srbije objavljuje informacije o otvorenom pozivu o digitalnoj transformaciji

Privredna komora Srbije objavljuje informacije o otvorenom pozivu o digitalnoj transformaciji: okvir, ciljevi pilot projekta, apliciranje na otvoreni poziv, digitalna mapa puta i digitalna strategija, sertifikovani digitalni konsultanti, pregled procesa/vremenski okvir, zaštita i upotreba podataka i podsetnik. Centar za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO), uputio je javni poziv kompanijama da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja i unaprede svoju konkurentnost.

Okvir

 • Partnerska mreža PKS (CDT), GIZ, WKO
 • Otvoreni poziv je deo Pilot projekta 2018
 • Pilot projekat 2018 sastoji se od tri ključna elementa
 • uspostavljanje osnovnih funkcija CDT-a
 • izbor, obuka i sertifikacija prve generacije digitalnih konsultanata u skladu sa standardom ISO 17024
 • Izrada digitalne mape puta i digitalne strategije za izabrane srpske kompanije
 • Pilot projekat je napravljen uz podršku i stručnost nezavisnih konsultanata koje su obezbedile tri partnerske institucije.
Ciljevi Pilot projekta

 • Kao i bilo gde u svetu mnoga, a posebno mikro, mala i srednja preduzeća, bore se sa uvođenjem projekata digitalne transformacije. Pilot projekat obezbeđuje besplatnu mogućnost za 40 srpskih kompanija da krenu na putovanje ka digitalnoj transformaciji uz podršku i vođenje sertifikovanih digitalnih konsultanata. Plan digitalizacije koji je korišćen tokom Pilot projekta jeste pristup i instrument za podršku kompanijama tokom njihovih prvih koraka ka digitalnoj transformaciji na jedan praktičan i standardizovan način.
 • Pilot projekat ima za cilj da potvrdi tri ključna elementa (navedena gore iznad) za pripremu buduće redovne „Inicijative za digitalnu transformaciju“ .
Apliciranje na otvoreni poziv

 • Otvoreni poziv traje od 10.09. do 02.10.20018.
 • Apliciranje putem onlajn samoocenjivanja
 • Sve kompanije koje konkurišu moraju da ispune kompletnu onlajn samoocenu (http://cdt.pks.rs/index.php/upitnik-za-firme/) koja je dostupna putem sajta CDT (www.cdt.pks.rs)
 • Sva obavezna pitanja moraju biti popunjena, u suprotnom apliciranje se smatra nevažećim.
 • Sva popunjena samoocenjivanja će se procenjivati radi utvrđivanja prvih kompanija koje će dobiti „Digitalnu mapu puta“.
Digitalna mapa puta i digitalna strategija 

 • 40 srpskih kompanija imaju mogućnost da dobiju Digitalnu mapu puta od strane prve generacije novo obučenih i sertifikovanih digitalnih konsultanata.
 • Digitalna mapa puta je strateški dokument koji definiše ključne oblasti za digitalnu transformaciju u odnosnoj kompaniji.
 • Digitalna mapa puta je strateški dokument napravljen tokom radionice sa selektovanom kompanijiom kojom je moderirao dodeljeni sertifikovani digitalni konsultant.
 • Najmanje 20 tih kompanija (ne i ostali!) imaju mogućnost da dobiju i digitalnu strategiju zasnovanu na digitalnoj mapi puta.
 • Digitalna strategija je strateški dokument koji razrađuje jednu od prioritetnih oblasti definisanih u digitalnoj mapi puta.
 • Razvoj digitalne strategije može, ali ne mora biti izvršen od strane istog sertifikovanog digitalnog konsultanta koji je izradio i digitalnu mapu puta.
 • Izrada digitalne mape puta i izrada digitalna strategije su besplatni za odabrane kompanije.
 • Podaci obezbeđeni putem onlajn samoocenjivanja postaju baza kratkog profila kompanije svakog kandidata. Ovaj profil kompanije zatim koristi sertifikovani digitalni konsultant kao osnovnu informaciju i polaznu tačku za izradu digitalnu mape puta.
 • Svi rezultati nastali tokom Pilot projekta (digitalna mapa puta i digitalna strategija) su isključivo u vlasništvu kompanije.
Sertifikovani digitalni konsultanti

 • Imena i profili svih sertifikovanih digitalnih konsultanata dostupni su na sajtu CDT.
 • Kompanije, u onlajn samoocenjivanju, mogu da predlože sa kojim sertifikovanim digitalnim konsultantom bi želele da izrade svoju digitalnu mapu puta
 • Nema garancije da će predloženi sertifikovani digitalni konsultant biti dodeljen kompaniji koja daje predlog.
Pregled procesa/vremenski okvir

 • Otvoren poziv za apliciranje: od 10.09. do 02.10.2018.
 • Apliciranje putem onlajn samoocenjivanja na sajtu CDT
 • Izbor 40 kompanija i dodeljivanje sertifikovanih digitalnih konsultanata do 09.10.2018.
 • Izrada digitalne mape puta od 10.10.2018. do 30.11.2018.
 • Izrada digitalne strategije počinje čim se izradi digitalna mape puta za odabranu kompaniju i tim CDT-a potvrdi završetak istog
Zaštita i upotreba podataka

 • CDT zadržava pravo da čuva sve podatke obezbeđene kroz onjaln samoocenjivanje tokom Pilot projekta
 • Sa svim obezbeđenim podacima postupa se poverljivo i ne koriste se za druge svrhe osim za Pilot projekat. Ovo uključuje kreiranje kratkog profila kompanije i evaluaciju podataka za analizu trenutnog stanja srpskih kompanija u pogledu digitalne transformacije u anonimnoj formi.
 • Sve kompanije će biti kontaktirane putem njihovih navedenih mejlova do 31.12.2018 ukoliko se njihovi podaci mogu čuvati posle 01.01.2019. kao priprema za buduće otvorene pozive.
 • Dodeljeni sertifikovani digitalni konsultanti su u obavezi da sa svim informacijama i podacima prikupljenim tokom konsaltinga postupaju poverljivo.
Podsetnik

 • Kompanije treba da imaju u vidu da su deo Pilot projekta koji okuplja iskustva u različitim srpskim sektorima i s toga se najljubaznije mole da sarađuju i podržavaju ovaj trud u skladu sa tim. Ovo uključuje garanciju kvaliteta i mere evaluacije tokom čitavog projekta.
O javnom poziv OVDE