Povraćaj viška ili pogrešno uplaćenih sredstava

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava koje APR sprovodi po službenoj dužnosti. Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na račun uplatioca. Sredstva se vraćaju pravnim licima koja su u toku 2015. godine prema APR-u izvršila uplatu većeg iznosa naknade ili su, pak, pogrešno uplatila sredstva.

U narednom periodu, nastaviće se povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava izvršenih i u 2016, 2017. i 2018. godini, u skladu sa izvršenom kontrolom koju sprovode nadležni registri, odnosno Sektor ekonomsko- finansijskih poslova Agencije.

Povraćaj viška ili pogrešno uplaćenih sredstava prema zahtevu uplatioca, odnosno podnosioca registracione prijave

U skladu sa  članom 43. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016), propisano je da lice koje je platilo naknadu koju nije bilo dužno da plati ili je platilo naknadu u većem iznosu od propisane, kao i lice koje je platilo naknadu, a usluga iz bilo kog razloga nije izvršena, ima pravo na povraćaj naknade.

Povraćaj sredstava vrši se na zahtev uplatioca.

Zahtev za povraćaj viška uplaćenih sredstava podnosi se pismenim putem, na propisanom obrascu - Zahtev za povraćaj više-pogrešno uplaćenih sredstava, koji mora biti adresiran na registar nadležan za rešavanje po ranije podnetom zahtevu, ili kao podnesak, u slobodnoj formi, ali sa obaveznim elementima koje sadrži propisani obrazac, uz podnošenje dokaza o ranije uplaćenoj naknadi za koju se traži povraćaj.

Pregled predmeta, odn. registracionih zahteva, po kojima je identifikovan višak uplaćenih sredstava po rešenim predmetima, a za koje nije izvršen povraćaj, dat je u aplikaciji Pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade u većem iznosu od propisanih.

Pretraga više uplaćenih sredstava može se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

  • broj predmeta,
  • broj registracionog zahteva,
  • naziv uplatioca,
  • broj računa uplatioca sa kog je izvršeno plaćanje i
  • poziva na broj.

Pretraga će biti redovno ažurirana.