Najčešće postavljana pitanja na portalu ePorezi

Odgovori na najčešće postavljana pitanja u radu sa portalom ePorezi.
1. Da li se podnošenje poreskih prijava elektronskim putem plaća i koliko?
Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem preko portala ePorezi je potpuno besplatno. Obveznik o svom trošku treba da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje poreskih prijava i čitač pametnih kartica.
2. Koje poreske prijave se mogu podneti elektronskim putem?
Putem portala ePorezi moguće je podneti sledeće poreske prijave:

 • PPPDV –Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
 • PPP – Pojedinačna poreska prijava
 • PP-PDP – Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
 • PPDG-2P – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 • PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • PP OPO – Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik
 • PP PDPO/S – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PP KDZN – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • PP PPNO – Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja
 • IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom obračunu akcize
 • PP OAKG – Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize
 • PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize
 • PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PPDG1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
 • PPDG-1R – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
 • PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
 • PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
 • PP OAEL – nova – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize
 • PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta
Na portalu ePorezi moguće je ostvariti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.
3. Koji kvalifikovani elektronski sertifikat mogu da koristim i koji je najbolje da nabavim?
Poreski obveznici mogu koristiti bilo koji kvalifikovani elektronski sertifikat koji izdaje jedno od ovlašćenih Sertifikacionih tela u Republici Srbiji (PTT, Privredna komora Srbije, MUP, HALCOM ili E-Smart Systems). Poreska uprava se na isti način odnosi prema svim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima i tretira ih ravnopravno.
4. Da li postoji radno vreme portala ePorezi?
Elektronski servisi na portalu "ePorezi" dostupni su svakog dana u periodu od 6 časova ujutro do 24 časa u ponoć.
5. Da li zakonski zastupnik firme mora da podnese PEP obrazac kako bi se registrovao za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom ?
Ne, zakonski zastupnici su već registrovani za elektronsko poslovanje.
6. Da li je moguće da jedna knjigovodstvena agencija vrši prijavu za više obveznika?
Moguće je da jedna knjigovodstvena agencija vrši prijavu za više različitih poreskih obveznika. Potrebno je da od svakog obveznika pojedinačno dobije ovlašćenje za elektronsko poslovanje predajom popunjenog PEP obrasca nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko zakonski zastupnik poreskog obveznika poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, on može dodeliti ovlašćenje licu iz knjigovodstvene agencije na samom portalu ePorezi u delu za dodelu ovlašćenja.
7. Da li je moguće ovlastiti više lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem?
Da, moguće je ovlastiti više lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem. Ovlašćenje se može dodeliti/oduzeti putem PEP obrasca kao i na samom portalu ePorezi.
8. Nabavili smo sertifikat, čitač kartica i sve smo uradili po uputstvu sa vašeg portala ali aplikacija za elektronskopodnošenje prijava ne može da pročita sertifikat?
Najčešći problem u ovakvim situacijama je izazvan nepravilnim podešavanjem samih kvalifikovanih elektronskih sertifikata, odnosno nedostatka potrebnog softvera koji treba da omoguće korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sva sertifikaciona tela na svojim internet stranicama imaju neophodan softver kao i korisnička uputstva za instalaciju u upotrebu sertifikata.

Problem može da nastane kada instalirane softverske komponente na Vašem računaru, uglavnom one koje se odnose na upotrebu drugih elektronskih servisa koji koriste sertifikate, dođu u konflikt sa softverom Sertifikacionog tela i tada pored ispravne instalacije nije moguće pristupiti Portalu. Rešenje je instalacija softvera Sertifikacionog tela na računar koji se ne koristi za druge elektronske servise koji koriste elektronske sertifikate.

Problem može da se javi i ukoliko na svom računaru imate više od jednog čitača elektronskih kartica. Rešenje je ostaviti samo jedan čitač povezan na računar.
9. Kome mogu da se obratim za pomoć u vezi elektronskog podnošenja poreskih prijava ?
Za pomoć u vezi elektronskog podnošenja poreskih prijava možete se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700-007 ili 011-3310-111 (za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva).

Pomoć se može dobiti i putem adrese elektronske pošte putem eporezi@purs.gov.rs.
10. Kako da znam da je prijava na portalu uspešno podneta?
Uspešno podneta prijava putem portala ePorezi u delu za pregled prijava dobija status "Proknjižena" i dodeljen joj je jedinstven "Identifikacioni broj prijave" (guid broj).
11. Želim da podnesem izmenjenu poresku prijavu za PDV. Kako da to uradim?
Izmenjena poreska prijava za PDV podnosi se, kao i prvobitna, elektronskim putem preko portala ePorezi. Prilikom podnošenja izmenjene poreske prijave za PDV neophodno je navesti odgovarajući identifikator (identifikacioni broj ili bar-kod) prijave koju želite da izmenite.
12. Da li je preko portala ePorezi moguće dobiti i kartice o zaduženju porezom za imovinu?
Preko portala ePorezi nije moguće dobiti kartice poreza na imovinu jer je porez na imovinu od 01.01.2007.godine u nadležnosti Lokalne poreske administracije.
13. Poslali smo zahtev preko portala ePorezi za dobijanje sintetičkih kartica, dobili smo ih putem elektronske pošte, ali nismo dobili upit stanja koji se vodi na JMBG naših klijenata?
Sintetičke Kartice koje ste dobili putem portala ePorezi odnose se na stanja koje se vode na Vašem JMBG (kao zakonskog zastupnika vaše firme) i Vašem PIB, kao i na PIB-ovima vaših klijenata za koje ste dobili poresko punomoćje. Stanja računa koji se vode na JMBG vaših klijanata niste u mogućnosti da dobijete jer se ovlašćenje koja imate odnose samo za njihov PIB.
14. Da li svaki zakonski zastupnik u firmi za koje imamo ovlašćenje za podnošenje prijava mora da ima kvalifikovani digitalni sertifikat?
Svi zakonski zastupnici su automatski registrovani za elektronsko poslovanje i oni, ako to žele, mogu da poseduju kvalifikovani elektronski sertifakat i da podnose prijave putem portala ePorezi. Svakom zakonskom zastupniku kvalifikovani elektronski sertifikat daje mogućnost da putem portala ePorezi izvrše dodelu ovlašćenja trećem licu za elektronsko podnošenje poreskih prijava. Posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za zakonske zastupnike nije obaveza, jer ovlašćenja za elektronsko podnošenje poreskih prijava mogu da dodele nekom trećem licu putem PEP obrasca.
15. Da li za svakog klijenta, za koga hoćemo da podnosimo prijave, moramo da posedujemo kvalifikovani elektronski sertifikat (npr. za 50 klijenata – 50 sertifikata)?
Svako lice koje koristi elektronske servise Poreske uprave i podnosi prijave putem portala ePorezi mora da poseduje jedan kvalifikovani elektronski sertifakt. Za svakog klijenta za koga obavljate podnošenje poreskih prijava morate biti ovlašćeni putem PEP obrasca i na taj način bivate povezani sa Vašim klijentima u sistemu Poreske uprave – koliko klijenata, toliko PEP obrazaca. Za podnošenje poreskih prijava putem portala ePorezi za sve Vaše klijente možete korisiti jedan kvalifikovani elektronski sertifikat.
16. Od sertifikacionog tela dobili smo odgovor da ne mogu da nam izdaju kvalifikovani elektronski sertifikat na PIB firme/knjigovodstvene agencije. Kakva je procedura u tom slučaju?
Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje isključivo na fizičko lice, odnosno na njegovo ime i prezime i njegov JMBG. Kvalifikovani elektronski sertifikat se ne povezuje sa firmom/knjigovodstvenom agencijom u kojoj lice radi, obzirom da je predviđeno da samo fizičko lice može da podnese i potpiše poresku prijavu putem portala ePorezi.
17. Da li je moguće da jedno lice ima ovlašćenje za podnošenje PPPDV prijava, a drugo lice za podnošenje PPPPD prijava?
Da, moguće je. Izmenjeni PEP obrazac (deo 4.) omogućava dodelu/oduzimanje obima ovlašćenja za različite vrsta poreskih oblika. Takođe, svaki zakonski zastupnik, ukoliko poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat, može i putem portala ePorezi odabrati nivo ovlašćenja koji želi da dodeli ili oduzme određenom licu za jedan ili više poreskog oblika.
18. Da li po podnošenju poreske PDV prijave putem portala ePorezi moramo odmah i da štampamo potvrdu o uspešnoj predaji?
Štampanje podnetih PDV prijava i potvrda o uspešnom podnošenju prijave nakon njenog podnošenja nije obaveza poreskog obveznika. Svaki poreski obveznik može štampati svoje PDV prijave ili potvrde o uspešnom podnošenju PDV prijave radi čuvanja tih dokumenata u sopstvenoj arhivi i navedena dokumenta nije potrebno dostavljati Poreskoj upravi u štampanom obliku.

Na portalu ePorezi nalazi se arhiva podnetih PDV prijava koju možete pregledati u svakom trenutku i štampati potrebne prijave i potvrde. Prijave se na portalu čuvaju onoliko dugo koliko je to propisano zakonskim odredbama.