Poseban informacioni sistem APR za dostavljanje izveštaja za 2018. dostupan korisnicima

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 22. januara 2019. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije,  kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2018. godinu. Podsećamo da Zakon o računovodstvu obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2018. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom  Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu posebnog informacionog sistema Agencija je obezbedila  i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u Posebnom informacionom sistemu Agencije. Takođe, dostupna su detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2018. godinu.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i o obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

Podsećamo obveznike na njihovu obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Samo ako postupe na opisani način, obveznicima se može garantovati da neće imati problema u postupku dostavljanja izveštaja putem posebnog informacionog sistema Agencije (ukoliko podaci u evidenciji obveznika nisu ažurni, obveznici uopšte neće moći da dostave izveštaje putem tog sistema ili neće moći da to urade na pravilan način). Takođe, pozivamo obveznike koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilju da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku, i time obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Za rešavanje tehničkih pitanja u vezi primene Posebnog informacionog sistema Agencije korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.