Efekti ograničavanja međubankarskih naknada na visinu trgovačke naknade

Narodna banka Srbije prikuplja podatke o ugovorenim trgovačkim naknadama koje su banke ugovarale sa trgovcima pre početka primene i nakon početka primene Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica (Zakon) sa ciljem praćenja efekata ograničavanja međubankarskih naknada na visinu trgovačke naknade. Prihvatanjem platnih kartica na prodajnim mestima bavi se 11 banaka. Prikupljeni podaci pokazuju da se trgovačke naknade razlikuju od banke do banke, a različite su i po kartičnom brendu i veličini trgovca.

Na osnovu prikupljenih informacija, koje se odnose na period od stupanja na snagu Zakona, 17. decembra do 31. decembra 2018. godine, efekti ograničavanja međubankarskih provizija na trgovačke provizije su sledeći:

  • Većina banaka je smanjila trgovačke provizije, pojedine trgovačke provizije snižene su za 0,5 procentna poena;
  • Pojedini prihvatioci su u većoj meri snizili provizije manjim trgovcima u odnosu na druge kategorije trgovaca.
Napominjemo da se radi o podacima koji se odnose na prvih 14 dana od početka primene Zakona, i to u uslovima kada su sve kartične šeme donele odluke da primenjuju nivo međubankarskih naknada koji je inače bio očekivan da će biti u primeni, u skladu sa Zakonom, od juna 2019. godine, i koji podrazumeva naknade od najviše 0,2% za debitne i 0,3% za kreditne kartice (u prelaznom periodu je bio predviđen maksimum od 0,5% za debitne i 0,6% za kreditne kartice).

Narodna banka Srbije poziva banke da u što kraćem periodu preispitaju svoje poslovne odluke u vezi sa trgovačkim naknadama i da na optimalan način iskoriste potencijal snižavanja međubankarskih provizija na evropski nivo, a koje, podsećamo, predstavljaju osnovnu komponentu trgovačkih provizija. Samo na ovaj način se može ostvariti zajednički cilj svih učesnika na tržištu platnih kartica, a to je povećanje broja prihvatnih mesta, kao preduslova za rast broja kartičnih transakcija.

Takođe, pozivamo trgovce, da u skladu sa preporukama iz našeg letka, u slučaju da nisu zadovoljni, traže sniženje naknada od svoje banke, odnosno ponude od drugih banaka.

Narodna banka Srbije će nastaviti da sprovodi aktivnosti usmerene na snižavanje trgovačkih provizija sa ciljem podsticanja bezgotovinskih plaćanja u ulozi katalizatora promena u platnim sistemima.

Podsećamo banke, da u slučaju da visina trgovačke naknade bude nesrazmerna stvarnim troškovima pružanja ove usluge ‒ Narodna banka Srbije, uz pribavljanje prethodnog mišljenja Komisije za zaštitu konkurencije, može propisati i najviši procentualni i/ili fiksni iznos trgovačke naknade koji se može naplatiti za izvršenje te usluge.