Novine u načinu pretraživanja podataka u Centralnoj evidenciji za izdavanje građevinskih eDozvola

U Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP) omogućena je pretraga podataka o statusu podnetog zahteva, od njegovog podnošenja do donošenja odluke. Unošenjem podataka o adresi, katastarskoj opštini, katastarskoj parceli ili investitoru, u pretrazi će se dobijati, kao rezultat, informacija o tome da li je podnet zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske ili upotrebne dozvole, kao i da li je izjavljena žalba na neku od donetih odluka nadležnog organa.