Informacije o portalu ePorezi

Portal ePorezi omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih prijava sa računara korisnika. Pristup portalu ePorezi vrši se pomoću jedinstvene, specijalno dizajnirane aplikacije ePorezi koja se instalira na lokalni računar.

Prednosti elektronskog poslovanja su sledeće:

 • Brže, jednostavnije i lakše podnošenje poreske prijave;
 • Mogućnost podnošenja dokumenata svakog dana u nedelji bez obzira na geografsku lokaciju;
 • Prenos ovlašćenja po osnovu elektronskog poslovanja;
 • Korišćenje portala "ePorezi" je besplatno.
Za pristup portalu "ePorezi" neophodno je posedovati Kvalifikovani elektronski sertifikat sa elektronskim potpisom, koji dodeljuju akreditovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji.

Prilikom pristupa portalu unosi se jedinstveni PIN-kod Kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Vlasnik sertifikata pristupa portalu, odnosno elektronskim servisima portala za koji je ovlašćen od strane jednog ili više privrednih subjekata.

Putem portala "ePorezi" moguće je podneti sledeće elektronske forme poreskih prijava:

 • PPPDV –Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
 • PPP – Pojedinačna poreska prijava
 • PP-PDP – Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
 • PPDG-2P – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 • PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • PP OPO – Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik
 • PP PDPO/S – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PP KDZN – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • PP PPNO – Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja
 • IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom obračunu akcize
 • PP OAKG – Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize
 • PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize
 • PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PPDG1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
 • PPDG-1R – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
 • PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
 • PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
 • PP OAEL – nova – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize
 • PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta

Pored podnošenja poreskih prijava, putem portala ePorezi moguće je izvršiti pregled prethodno podnetih poreskih prijava elektronskim putem, izvršiti uvid u poreske račune poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, obaviti postupak dodele/oduzimanja ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa.