Većina stvarnih vlasnika evidentirana u centralnoj evidenciji

Od 150.000 obveznika, Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je pristupilo 145.500 registrovanih subjekata, dok je ceo postupak evidentiranja završilo 116.600 privrednih društava, zadužbina, fondacija, udruženja i privatnih ustanova.

Registrovanim subjektima koji su pristupili informacionom sistemu APR-a i uneli svoje podatke o stvarnim vlasnicima, a nisu završili celu proceduru potpisivanjem elektronskim sertifikatom, imaju mogućnost da okončaju postupak evidentiranja.

Podsećamo da registrovani subjekti imaju trajnu zakonsku obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika u roku od 15 dana od dana osnivanja, odnosno registrovanja promene podataka u matičnim registrima. Nakon osnivanja, kao i u slučajevima kada se promeni vlasnička struktura, članovi organa ili se promene podaci na osnovu kojih se ispunjavaju uslovi za sticanje svojstva stvarnog vlasnika, registrovani subjekti imaju obavezu da evidentiraju podatke u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Od uspostavljanja centralne evidencije 31. decembra 2018. godine, Agencija je pružila tehničku podršku za rad u elektronskoj aplikaciji za 2.831 korisnika, a elektronskom poštom je odgovoreno na oko 5.000 e- mejlova sa pitanjima o postupku evidentiranja stvarnih vlasnika.