Računi za uplate naknada za usluge APR i dokaz o uplati

Brojevi računa za uplatu naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru svih registara u njenoj nadležnosti nalaze se na sledećoj stranici Agencije za privredne registre.

Dokaz o uplati

Podnosilac registracione prijave istovremeno sa podnošenjem registracione prijave Agenciji, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak Naloga za uplatu snabdeven pečatom i potpisom pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
  • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja i datum izvršenja);
  • obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos snabdeven pečatom i potpisom pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
  • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja i datum izvršenja);
  • obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane Agencije, po modelu 97;
  • klauzulu da je uplata naknade realizovana i
  • datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca snabdeven pečatom i potpisom platioca ili pečatom pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
  • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa);
  • obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade izdata od strane pružaoca platnih usluga koja sadrži:
  • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, poziv na broj odobrenja po modelu 97 generisan od strane Agencije, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca, potpis i pečat ovlašćenog lica pružaoca platnih usluga).