Poreska prijava PPDG-1R: obaveštenje obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

Od 01.01.2018. godine Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Obrazac PPDG-1R) podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Saglasno članu 38. stav 7. tačka 7. podtačka 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", broj 24/01,...,112/15), kojim je propisano da se poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje, od 1. januara 2018. godine, podnosi u elektronskom obliku, objavljen Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", broj 90/17-u daljem tekstu: Pravilnik), koji je u primeni od 01. januara 2018. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti u skladu sa članom 40. - 42. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, broj 24/01,...,113/17).

Imajući u vidu navedeno, počev od 01. januara 2018. godine, Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti – Obrazac PPDG-1R (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-1R), kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1R, podnose se Poreskoj upravi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Ako poreska prijava koja je podneta u elektronskom obliku, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava, u elektronskom obliku, obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima. Tako podneta poreska prijava ne smatra se podnetom.

Poresku prijavu PPDG- 1R podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PPDG- 1R u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Poreska prijava PPDG-1R sastoji se iz 11 delova, i to:

1) Podaci o prijavi;

2) Podaci o poreskom obvezniku;

3) Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa;

4) Podaci o radnji;

5) Podaci o delatnosti;

6) Podaci o prihodima;

7) Posebni podaci;

8) Podaci o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama;

9) Podaci o podnosiocu prijave;

10) Napomena podnosioca prijave;

11) Prilog uz prijavu.

Preduzetnici koji su od 1. januara 2018. godine stekli pravo na paušalno oporezivanje po osnovu samostalne delatnosti, a opredelili su se za paušalno oporezivanje, podnose poresku prijavu PPDG-1R, u elektronskom obliku.

Preduzetnici koji porez na dohodak građana i doprinose po osnovu obavljanja samostalne delatnosti zaključno sa 31. decembrom 2017. godine plaćaju na paušalni prihod, i nemaju izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja počev od 1. januara 2018. godine, ne podnose PPDG-1R u elektronskom obliku.

Ako je zaključno sa 31. decembrom 2017. godine došlo do izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja, preduzetnici su dužni da počev od 1. januara 2018. godine, podnesu poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku.

Imajući u vidu navedeno, od 1. januara 2018. godine, novoosnovani poreski obveznik, kome je odobreno pravo da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod (paušalno oporezivanje), dužan je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od datuma početka obavljanja delatnosti, podnese poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Poreski obveznik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod i kod kojeg je zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, došlo do određenih promena u toku obavljanja samostalne delatnosti, a koje se odnose na:

- prestanak obavljanja samostalne delatnosti;

- prekid obavljanja samostalne delatnosti;

- prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod;

- promena osnova osiguranja;

- nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti;

- prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje;

- nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;

- obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

- promena vlasnika radnje;

- nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;

- promena sedišta radnje;

- prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;

- izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja;

dužan je da, ukoliko o tome nije obavestio Poresku upravu, počev od 1. januara 2018. godine, podnese poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u zakonom propisanom roku, u kojoj će između ostalog, u polje 1.1a - Osnov za prijavu – uneti propisanu oznaku jedne od navedenih vrsta promene, u skladu sa zakonom.

Poreski obveznik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod i kod kojeg zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, nije došlo do navedenih promena, nije dužan da podnese poresku prijavu. Istu je obavezan da podnese na opisan način u slučajevima nastanka neke od navedenih promena.

Poreski inspektor za svaki od navedenih slučajeva, nakon prijema poreske prijave, sprovodi postupak kontrole i u postupku kontrole donosi odgovarajuću vrstu poreskog rešenja.