Obrazovana radna grupa za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja

Vlada Srbije dostavila je Ministarstvu Finansija na realizaciju odluku od 04.10.2018. godine o obrazovanju radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja. Zadatak radne grupe je da koordinira pripremu izmena regulatornog okvira koji će pojednostaviti proceduru obračuna paušalnog poreza u cilju automatizacije procesa utvrđivanja visine paušalnog poreza, kao i da pripremi funkcionalnu specifikaciju podnošenja zahteva u elektronskom obliku i automatski obračun visine paušalnog poreza.

Rok za izvršenje zadatka radne grupe je 31.12.2018. godine.

Razlozi za donošenje odluke

Prema podacima Poreske uprave u Srbiji trenutno ima 116.769 poreskih obveznika koji su se opredelili da porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod. I pored prednosti koja ova forma oporezivanja donosi, paušalci se susreću sa brojnim preprekama koje smanjuju predvidivost i otežavaju njihovo poslovanje. Po važećoj Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza pa prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17 — u daljem tekstu: Uredba) načelno je propisan način obračuna i kriterijumi za određivanje polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda. Uredbom je definisano sedam paušalnih grupa, na osnovu kojih se obračunava osnovica, sa kratkim spiskom delatnosti koje pripadaju navedenim grupama. Ipak, ovaj spisak nije potpun i ne obuhvata sve delatnosti, tako da se u praksi dešava da budući paušalci nisu sigurni kojoj grupi pripada šifra delatnosti za koju su se oni opredelili. Takođe, nedovoljna preciznost elemenata za utvrđivanje visine paušalnog poreza, odnosno kriterijuma izraženih u rasponima, definisanih Uredbom smanjuje predvidivost iznosa poreza i doprinosa.

U cilju stvaranja povoljnijeg okruženja i povećanja pravne sigurnosti poreskih obveznika koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, neophodno je izvršiti izmenu Uredbe i precizno definisati kriterijume na osnovu kojih se vrši obračun poreza. Da bi ovaj postupak bio jednostavniji i brži, potrebno je omogućiti elektronsko podnošenje prijave prilikom registracije i automatsko vršenje obračuna koje će podnosiocu zahteva omogućiti izvesnost i transparentnost.
Izvor: Vlada Republike Srbije