Obaveza podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje za 2020. godinu

Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se u Poreskoj upravi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, a ovu obavezu imaju oni preduzetnici koji plaćaju porez na stvarno utvrđen prihod, a od naredne godine žele da porez na prihod plaćaju u paušalno utvrđenom iznosu.

Preduzetnici kojima je pravo na paušalno oporezivanje već utvrđeno, nemaju ovu obavezu.
Izvor: Računi.rs