Narodna banka Srbije nadležna je za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i za kontrolu deviznih i menjačkih poslova

U nadležnost Narodne banke Srbije, od 01. januara 2019. godine, prešli su poslovi izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslovi kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova. Ovi poslovi su do 31. decembra 2018. bili u nadležnosti Ministarstva finansija - Poreske uprave. Izmene saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 30/2018) Radi obavljanja navedenih poslova, Narodna banka Srbije donela je odgovarajuća podzakonska akta koja su objavljena na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije, s primenom od 1. januara 2019. godine:

  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Službeni glasnik RS", br. 84/2018 i 86/2018);
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja ("Službeni glasnik RS", br. 84/2018);
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata ("Službeni glasnik RS", br. 84/2018);
  • Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku ("Službeni glasnik RS", br. 84/2018);
  • Odluka o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima nadzor vrši Narodna banka Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2018 i 103/2018).

Narodna banka Srbije nastaviće da, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima kao regulatorni i nadzorni organ na deviznom tržištu, doprinosi razvoju i unapređenju deviznog i ukupnog finansijskog tržišta uz očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti.

Kabinet guvernera